فایل شیوه‌نامه کنترل و بازرسی آزمایش‌های بتن، ارائه شده توسط واحد ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی استان تهران جهت یکسان سازی فرآیند آزمایش‌های بتن و همچنین تسهیل و تسریع روند کنترل و بازرسی آزمایش‌های انجام شده توسط شرکت‌های خدمات آزمایشگاهی.
این شیوه‌نامه در تاریخ 96/08/07 ابلاغ شده اشت.
دانلود فایل